» مفهوم کلمه های hue, tint, shade ,tone بر روی رنگهای روغنی

مفهوم کلمه های hue, tint, shade ,tone بر روی رنگهای روغنی

مفهوم کلمه های hue, tint, shade ,tone بر روی رنگهای روغنی


کلمه hue که بر روی برخی از رنگها میبینیم به معنای رنگ خالص بوده که سیاه و سفید در ترکیب آن بکار نرفته.


کلمه shade یا رنگ پررنگ که رنگ اصلی که در ترکیب آن از رنگ مشکی برای پررنگ کردن رنگ استفاده شده است.


کلمه tint که از ترکیب رنگهای خالص یا hue بدست می آیند.


کلمه tone رنگهایی که از ترکیب hue با سفید و سیاه هر دو بدست میایند مانند رنگهای بژ، کاهی، خاکستری و...


 اسامی ذکر شده کمک میکند شما نوع رنگ را تشخیص دهید.فرم ارسال نظر

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله